ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قایم/ غایب باشک ،قایم موشک

گویش تهرانی

بازی کودکان که کسی چشم میگذارد و بقیه مخفی میشوند هر کدام را که پیدا کرد میگوید سُک سُک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ