ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غُل غل ،غُل و غُل ،غُلاغُل

گویش تهرانی

صدای جوشیدن و قلیان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ