ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرینی خوردن ،شیرینی خورون

گویش تهرانی

مرحله بعدی خواستگاری برای تعیین مهریه و غیره ،مراسم اولیه نامزدی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ