ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شِرّه شِرّه،()کردن

گویش تهرانی

پاره پاره، تکه کوچک،جِرجِر/ریش ریش کردن،پاره کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ