ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شَل شل،()زنان،شلان شلان

گویش تهرانی

لنگیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ