ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهید و شَهله،()کردن

گویش تهرانی

بشدت زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ