ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شلپ شلپ

گویش تهرانی

از اصوات، صدای برخورد دست با جسم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ