ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُک سُک

گویش تهرانی

هنگام دیدن کسی که پنهان شده گویند(بازی قایم باشک )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ