ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبیل مگسی/ گُه مگسی

گویش تهرانی

سبیل کوچک باریک به اندازه ناخن انگشت کوچک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ