ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیرگوشی

گویش تهرانی

سیلی/در گوشی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ