ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیراب زدن

گویش تهرانی

کسی را بیکار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ