ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دَنگ،دنگِ دنگ

گویش تهرانی

صمیمی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ