ترجمه مقاله

دو آتیشه

گویش تهرانی

برشته، دوبار پخت شده، دو تنوره، دوبار تقطیر شده(عرق) ،عصبانی و متعصب
ترجمه مقاله