ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست خورده

گویش تهرانی

مخدوش،مصرف شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ