ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایه، تایه،طایه، تایه خانم، دایه آغا

گویش تهرانی

دایه،کسی که به جای مادر بچه را شیر می دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ