ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیت،()شدن،() کردن

گویش تهرانی

سرافکنده، بور،()شدن/کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ