ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خِرِفخونه، خِرِفتخونه

گویش تهرانی

محل گذاشتن پیران از کار افتاده در کوه یا دشت تا زودتر بمیرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ