ترجمه مقاله

خاله رو رو

گویش تهرانی

خاله زنک ،شلخته
ترجمه مقاله