ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیرشه، تریشه

گویش تهرانی

باریکه پارچه، پارچه که به حرم می‌بندند. تراشه چوب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ