ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تِریشه / تیریشه بستن

گویش تهرانی

دخیل بستن به امامزاده و مکان یا درخت مقدس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ