ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تِخ ، تِخ کردن

گویش تهرانی

خارج کردن خوراکی نامناسب توسط بچه و یا دستور به این کار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ