ترجمه مقاله

تُل زدن،تُل تُل زدن

گویش تهرانی

جوشیدن
ترجمه مقاله