ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تُل زدن،تُل تُل زدن

گویش تهرانی

جوشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ