ترجمه مقاله

تُل تُل ،تل وتل،تلاتل

گویش تهرانی

صدای جوشیدن و قلیان
ترجمه مقاله