ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلکه

گویش تهرانی

زورگیری، اخاذی،باج قمار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ