ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلکه بگیر،تلکه گیر

گویش تهرانی

کلاش،زور گیر،تلکه کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ