ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسمه تلکه،تِسی تلکه

گویش تهرانی

اخاذی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ