ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تریشه،تیریشه

گویش تهرانی

خرده، تراشیدن، تراشه،تریشنه، برش ،باریکه پارچه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ