ترجمه مقاله

بَکرائی

گویش تهرانی

نوعی مرکبات کوچکتر از نارنگی که ته مزه تلخ دارد.
ترجمه مقاله