ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اَشرق تا مشرق

گویش تهرانی

مساحت بسیار ،سراسر یک ناحیه بزرگ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ