ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوستا،اوسا،اوسا کردن

گویش تهرانی

میزان،میزان کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ