ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباره،انباری

گویش تهرانی

انبار،مخزن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ