ترجمه مقاله

استاد، اوستا،اوسا

گویش تهرانی

استاد/خط راهنما (برای برش چوب و ...)،میزان(اوسا کردن)
ترجمه مقاله