ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استاد، اوستا،اوسا

گویش تهرانی

استاد/خط راهنما (برای برش چوب و ...)،میزان(اوسا کردن)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ