ترجمه مقاله

آخُر،آخور

گویش تهرانی

فضایی در دیواربا تیغه کوتاهی در جلو که محل تغذیه چهارپایان است.
ترجمه مقاله