ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آتش و پنبه،آتیش و پنبه

گویش تهرانی

دو چیز متضاد، زن و مرد تنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ