آنتی تز

فرهنگ سره

برابر نهاد، پاد نهاد، پاد نهشت، برابرنهاد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما