ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ﭐقْتَحَمَ

فرهنگ واژگان قرآن

با سرعت وفشار وشدت در چيزي داخل شد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ