ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ﭐذْکُرُواْ

فرهنگ واژگان قرآن

ياد کنيد - به ياد آوريد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ