ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

يَتَفَجَّرُ

فرهنگ واژگان قرآن

مي جوشد - مي شکافد (در اصل به معني باز کردن وشکافتن است اگر صبح را فجر ميگويند . براي اين است که روشني پرده ظلمت را پاره کرده به همه جا منتشر ميشود )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ