ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وَلِيِّهِ

فرهنگ واژگان قرآن

خونخواهش - سرپرست و اداره کننده ی امورش (ولايت در اصل به معناي مالکيت تدبير امر است ، مثلا ولي صغير يا مجنون يا سفيه ، کسي است که مالک تدبير امور و اموال آنان را به عهده دارد. اين معناي اصلي کلمه ولايت است ، ولي در مورد حب نيز استعمال شده ، و به تدريج استعمالش زياد شد ، و اين بدان مناسبت بود که غالبا ولايت مستلزم تصرف يک دوست در امور دوست ديگر است ويک مولي عليه اجازه دخالت در امور خود را به وليش ميدهد ، تا بيشتر به او تقرب جويد و تصرف محبوب در زندگي محب ، هيچگاه خالي از حب نيست . )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ