ترجمه مقاله

وَقْتِهَا

فرهنگ واژگان قرآن

وقتش - زمانش
ترجمه مقاله