ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وَقَاراً

فرهنگ واژگان قرآن

عظمت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ