ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نَبْطِشُ

فرهنگ واژگان قرآن

با قدرتى بسيار سخت می گیریم (بطش :گرفتن چيزي با خشم وصولت-دستگير کردن)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ