ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَّرْصُوصٌ

فرهنگ واژگان قرآن

با سُرب (رصاص) محکم کاري شده (به طوري که در مقابل عوامل انهدام ، مقاوم باشد)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ