ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَصْرُوفاً

فرهنگ واژگان قرآن

برگشتني - منصرف شده (از صرف به معناي گردانيدن از حالي به حال ديگر است )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ