ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَسَّتْهُمْ إِذَ

فرهنگ واژگان قرآن

به آنان رسيد - با آنان تماس پیدا کرد (کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ