ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَا يَعْقِلُهَا

فرهنگ واژگان قرآن

تعقل نمی کنند - نمی اندیشند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ