ترجمه مقاله

مَا تُنفِقُونَ

فرهنگ واژگان قرآن

انفاق نمی کنید (کلمه انفاق به معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوايج خويشتن و يا ديگران است )
ترجمه مقاله