ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لَا ﭐقْتَحَمَ ﭐلْعَقَبَةَ

فرهنگ واژگان قرآن

به مجاهده و کارهاي دشوار اقدام نکرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ